Auditní služby

Klíčem k úspěšnému provozování systému spisové služby a správy dokumentů je (ve shodě s pohledem normy BS/ISO 15489) potřeba zajistit, že:

 1. je správně chápána povaha dokumentů,
 2. je zajištěna péče o dokumenty a jejich bezpečnosti, a
 3. jsou správně realizovány pracovní postupy a používány technologie.

Kromě toho je nezbytné, aby činnosti organizace probíhaly kontinuálně a aby jejich průběh byl dokumentován a aby tyto činnosti byly v souladu s platným právním řádem, vnitřními předpisy, pravidly a postupy organizace.
Cílem auditu je prověření, zda je tato základní mantra dodržena, případně zjištění nejzásadnějších odchylek od správné praxe předepsané legislativou a mezinárodními standardy a navržení způsobu jejich řešení.

V rámci takto načrtnutého globálního přístupu se pak audit zaměřuje na kontrolu klíčových oblastí, které souvisejí jak se samotným výkonem spisové služby, respektive správy dokumentů, tak i s řídícími a podpůrnými procesy. Audit se tak věnuje především těmto oblastem:

 1. Politika, postupy a odpovědnosti
 2. Strategie, návrh a implementace systému správy dokumentů a spisová služba
 3. Procesy a řízení systému správy dokumentů a spisové služby
 4. Monitorování a prověřování shody
 5. Školení zaměstnanců a vzdělávací systém

Pro oblast auditu disponuje naše společnost vysoce kvalifikovanými a zkušenými auditory. Jejich kvalifikace je potvrzena celou řadou certifikátů a akreditací, z nichž jako ty nejvýznamnější vybíráme:

 • IRMS ISO 15489 Lead Auditor (mezinárodní certifikace vydávaná Information and Records Management Society)
 • Manažer dokumentů: Interní auditor (akreditovaný vzdělávací program Ministerstva vnitra)
 • Specialista: Audit správy dokumentů  (akreditovaný vzdělávací program Ministerstva vnitra)